Search Result of "การซีดจาง"

About 14 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:ผลของเอทิลีนที่มีต่อการเกิดการซีดจางของกลีบดอกกล้วยไม้สกุลหวาย

Img

ที่มา:งานประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2553 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หัวเรื่อง:ผลของเอทิลีนต่อการซีดจางของกลีบดอกกล้วยไม้สกุลหวาย

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การซีดจางของกลีบดอกกล้วยไม้ที่ได้รับเอทิลีน: การเสื่อมสภาพของเยื่อหุ้มเซลล์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:ผลของเอทิลีนที่มีต่อการเกิดการซีดจางของกลีบดอกกล้วยไม้สกุลหวาย

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การซีดจางของกลีบดอกกล้วยไม้ที่ได้รับเอทิลีน: การเสื่อมสภาพของเยื่อหุ้มเซลล์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของเอทิลีนที่มีต่อการเกิดการซีดจางของกลีบดอกกล้วยไม้สกุลหวาย

ผู้เขียน:Imgวีรณัฐ ศักดิ์สิงห์

ประธานกรรมการ:Imgดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ปุณฑริกา หะริณสุต, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาพืช เทคโนโลยีชีวภาพ, ชีวโมเลกุลของพืช, สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลสดพืชสวน

Resume

Img

Researcher

ดร. สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลสดพืชสวน

Resume