Search Result of "การชำระเงิน"

About 31 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การนำเสนอและพิสูจน์แนวคิดโครงสร้างพื้นฐาน และมาตรฐานระบบชำระเงินระหว่างธนาคาร ส่วนระบบงานธนาคารของผู้ชำระเงินและผู้รับชำระเงิน

ผู้เขียน:Imgนันท์สินี สินธุ์จิรา

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมนึก คีรีโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:เว็บเซอร์วิสชำระสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชยการนำเสนอผลงานแบบบรรยายในการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 (2019)

ผลงาน:อิทธิพลของเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมความตั้งใจใช้ระบบชำระเงินแบบ QR CODE ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

นักวิจัย: Imgนางสาวพรภัทรา พรอภิญญากุล Imgดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์, ศาสตราจารย์

Doner:การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการรับชำระเงินผ่านที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่

ผู้เขียน:ImgAmonrat CHAVANOVANICH

ประธานกรรมการ:Imgนางสุพัตรา จุณณะปิยะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทบาทของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่มีต่อการจัดตั้งกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgปรวี หะรีเมา

ประธานกรรมการ:Imgนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgบัณฑิต ชัยวิชญชาติ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดุลการชำระเงินของ ประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgมาลี สุชาตวัฒนชัย

ประธานกรรมการ:Imgนายอรุณ เกียระสาร, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวรนันท์ กิตติอัมพานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายประสิทธิ์ ยามาลี, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางด้านการชำระเงิน

ผู้เขียน:Imgธำรงค์ศักดิ์ ชัยเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgนายประดนเดช นีละคุปต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายนนทวัฒน์ จันทร์เจริญ, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Computer Networks and Protocols, Web Technology, Distributed Systems, Blockchain

Resume

Img

งานวิจัย

The Effects of Banking Competition, Inflation and Transaction Costs on Electronic Transactions Service. (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ดัชนีภาวะการเงิน นโยบายการเงิน และดุลการชำระเงิน

ผู้เขียน:Imgศิริพร เหล่าอารยะ

ประธานกรรมการ:Imgนายยอดยิ่ง คงทอง, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสันติยา เอกอัคร

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวปนัดดา อินทร์พรหม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต่อดุลการชำระเงินของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgพัชรี ปรีเปรมโมทย์

ประธานกรรมการ:Imgสันติยา เอกอัคร

กรรมการร่วม:ImgChayun Pipoblabanan

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อที่มีต่อดุลการชำระเงินระหว่างประเทศของไทย

ผู้เขียน:Imgธีรวัฒน์ วสีไพสิฐ

ประธานกรรมการ:Imgดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์, อาจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์

12