Search Result of "การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์"

About 49 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสายพันธุ์กุหลาบหนูโดยใช้รังสีแกมมาชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภิญญารัตน์ กงประโคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในกล้วยไม้หวายขาวและเอียสกุลโดยวิธีการฉายรังสีแกมมา

หัวหน้าโครงการ:Imgนางยุพา ปานแก้ว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, Imgนางสาววิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, Imgนางสาวพนิดา วงษ์แหวน, Imgนายเจษฎา(ไม่ใช้แล้ว) วงศ์พรหม

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในหญ้าอะตราตัมโดยรังสีแกมมาร่วมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ผู้เขียน:Imgธนภักษ์ อินยอด

ประธานกรรมการ:Imgนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

หัวเรื่อง:การพัฒนาสายพันธุ์กุหลาบหนูโดยใช้รังสีแกมมาชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภิญญารัตน์ กงประโคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาง อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยเทคนิคการกลายพันธุ์

Resume

Img

งานวิจัย

เคยู-ไบโอดีเซล (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

123