Search Result of "การชลประทาน"

About 1076 results
Img
Img

ที่มา:กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการดำเนินการประเมินผลภารกิจของกรมชลประทานที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัทชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเหมืองหินปูนเขายอดแตง ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมชลประทาน

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาศักยภาพของคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการนำพลังน้ำมาใช้ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพน้ำ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมชลประทาน

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องเก็บผักตบชวาหน้าประตูระบายน้ำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมชลประทาน

หัวเรื่อง:โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐ มาแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของประตูระบายน้ำบรมธาตุด้านไฟฟ้าพลังน้ำและติดตั้งกังหันผลิตไฟฟ้พลังน้ำนำร่อง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ยอดชาย เตียเปิ้น, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมชลประทาน

หัวเรื่อง:โครงการติดตามตรวจสอบโลหะหนักในสัตว์น้ำ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมชลประทาน

หัวเรื่อง:โครงการวิเคราะห์และออกแบบซ่อมแซมเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมตามเวลาจริงสำหรับลุ่มน้ำปิงตอนบนและลุ่มน้ำยม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมชลประทาน

หัวเรื่อง:การศึกษาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดบันทึกข้อมูลอัตโนมัติเพื่อการบริหารจัดการน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของเขื่อนเพื่อชลประทานในประเทศไทย (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

งานวิจัย

การหาค่าการใช้น้ำของพืชในโครงการชลประทานขนาดใหญ่โดยวิธีการสำรวจระยะไกล (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img
12345678910...