Search Result of "การชดเชยแรงเสียดทานป้อนข้างหน้า"

About 6 results
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32

หัวเรื่อง:การออกแบบเส้นทางเดินและการชดเชยแรงเสียดทานป้อนไปหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องซีเอ็นซี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 33

หัวเรื่อง:การชดเชยแรงเสียดทานป้อนไปหน้าร่วมกับตัวควบคุมแบบพีไอดีโดยวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดด้วยการเคลื่อนที่กลุ่มอนุภาคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องซีเอ็นซี

Img

Researcher

นาย ณัฐวุฒิ ชินธเนศ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Electrical Engineering, Robotic Control, Optinal Control

Resume