Search Result of "การฉีดขึ้นรูป"

About 73 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสมบัติการขึดเกาะกันของชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการฉีดขึ้นรูปแบบ Over-molding (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

Img
Img
Img

งานวิจัย

การจำลองการไหลของพอลิเมอร์หลอมเหลวในกระบวนการฉีดขึ้นรูปแบบแซนด์วิช (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางที่มีขนาดเล็ก (ระยะที่ 2) (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เทคนิคการฉีดขึ้นรูป ชิ้นงานพลาสติกแบบแซนด์วิช (2009)

ผู้แต่ง:ImgDr.Somjate Patcharaphun, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
1234