Search Result of "การจำแนกประเภท"

About 80 results
Img
Img

งานวิจัย

การจำแนกประเภทเว็บเพจโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การจำแนกประเภทเชิงกลุ่มของสมการของไหลหนึ่งมิติ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประครอง วรกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การจำแนกประเภทข้อมูลโดยใช้เทคนิค Fuzzy Kernel Hyperball Perceptron (2010)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงประสิทธิภาพในการแบ่งช่วงข้อมูลสำหรับการจำแนกประเภทข้อมูล

ผู้เขียน:Imgกฤตกรณ์ ศรีวันนา

ประธานกรรมการ:Imgดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgหัชทัย ชาญเลขา

Img

ที่มา:วิศวกรรมสาร มก

หัวเรื่อง:แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจำแนกประเภทข้อมูลด้วยกฎความสัมพันธ์บนฐานข้อมูลที่ไม่สมดุล

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปี 2552

หัวเรื่อง:การจำแนกประเภทข้อมูลของภาพดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic ด้วยเทคนิค Object Based Image Analysis

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

Best Presentation Award (2018)

ผลงาน:การประยุกต์ใช้แบบจำลองการจำแนกประเภทหลายตัวแปร และโลจิสติค ในการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงิน กรณีศึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นักวิจัย: Imgนายสถาพร แสนละเอียด, อาจารย์ Imgนายบัญชา ไชยสมคุณ Imgนางสาวเบญจวรรณ ศุภภัทรพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางสาวกันยารัตน์ ดาษจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

1234