Search Result of "การจำแนกกลุ่มพันธุกรรม"

About 4 results
Img
Img

Researcher

นาย ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:สัตวศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. นิตย์ศรี แสงเดือน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Genetics, Plant Genetics, Cytogenetics

Resume

Img

Researcher

ดร. สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผลิตสัตว์ปีก

Resume