Search Result of "การจำลองสถานการณ์"

About 152 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเสริมสร้างพลังแห่งการเรียนรู้แก่ชุมชนในการเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวผ่านเทคโนโลยีจำลองสถานการณ์สมัยใหม่จังหวัดเชียงราย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธิดารัตน์ จิระวัฒนาสมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการจำลองสถานการณ์แบบสุ่มด้วยสเปรดชีท (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยการจำลองสถานการณ์มอนติคาร์โลและพลศาสตร์ของโมเลกุลในทางฟิสิกส์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เฉลิมพล กาญจนวรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางฟิสิกส์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
12345678