Search Result of "การจัดสวน"

About 17 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การลดผลกระทบจากสภาพอากาศและการจัดสวนมะพร้าวน้ำหอมให้มีผลผลิตสม่ำเสมอตลอดทั้งปี (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเกียรติสุดา เหลืองวิลัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:การจัดสวนถาด

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: การจัดสวนถาด
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: 4lTmmX7vbv0
Updated: 2013-01-14T15:57:36.000Z
Duration: 553 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ตอนที่76 การจัดสวนน้ำตก

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ตอนที่76 การจัดสวนน้ำตก
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: xdSS94teYXQ
Updated: 2012-11-18T15:37:02.000Z
Duration: 445 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:การจัดสวนตู้ปลา

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: การจัดสวนตู้ปลา
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: WTh4lf92TLw
Updated: 2012-12-15T04:52:25.000Z
Duration: 446 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ตอนที่26การจัดสวนหิน

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ตอนที่26การจัดสวนหิน
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: n8w4pIMUp98
Updated: 2012-11-18T04:11:48.000Z
Duration: 473 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ตอนที่14การจัดสวน

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ตอนที่14การจัดสวน
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: YFOa7szHBa4
Updated: 2012-11-16T20:06:39.000Z
Duration: 505 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ตอนที่79 การจัดสวนตู้กระจก

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ตอนที่79 การจัดสวนตู้กระจก
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: fSH4VitHJyQ
Updated: 2012-11-18T15:55:45.000Z
Duration: 465 seconds


Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:ไม้มงคลสำหรับงานจัดสวนในคติความเชื่อของไทยและจีน

Img

Researcher

นาง เอื้อมพร วีสมหมาย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภูมิสถาปัตย์ พรรณไม้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม, การจัดสวน

Resume

Img

Researcher

นาย นันทชัย ไตรรัตน์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเลือกใช้พืชพรรณในเชิงภูมิสถาปัตยกรรมและชุมชน , ความสัมพันธ์ระหว่างพืชพรรณกับสภาพแวดล้อม , การออกแบบวางผังพืชพรรณ, การออกแบบจัดสวน

Resume

Img

Researcher

นาง ปาณิทัต รัตนวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Urban Design, Landscape

Resume

Img

Researcher

นาง ศศิยา ศิริพานิช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ภูมิสถาปัตยกรรม การออกแบบและการจัดสวน

Resume

Img

Researcher

ดร. ณัฏฐ พิชกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภูมิสถาปัตยกรรม, พืชสวนเพื่อสภาพแวดล้อม, การออกแบบและการจัดสวน

Resume