Search Result of "การจัดสรรน้ำ"

About 53 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบจำลองรูปแบบการจัดสรรน้ำบาดาลสำหรับอุตสาหกรรมในพื้นที่วิกฤตการณ์น้ำบาดาล กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgฤทธิไกร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

ประธานกรรมการ:Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ณัฐ มาแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ค่าลงทุนเพื่อการจัดสรรน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์พันธุกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดสรรน้ำ ณ เวลาจริง : กรณีศึกษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง

ผู้เขียน:Imgณัฐวุฒิ สร้อยประเสริฐ

ประธานกรรมการ:ImgKampanad Bhaktikul

กรรมการวิชารอง:Imgนายพันธุ์ ช. พหลโยธิน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาเกณฑ์การจัดสรรน้ำเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในสภาวะขาดแคลนน้ำกรณีศึกษาลุ่มน้ำบางปะกง-ปราจีนบุรี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:รูปแบบการจัดสรรน้ำใหม่จากอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานที่ให้ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและเป็นที่ยอมรับของสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้เขียน:Imgศักดิ์ศรี รักไทย

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานจัดสรรน้ำ

Img

ที่มา:กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการจัดสรรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงและปราจีนบุรี

Img

Researcher

นาย ยุทธนา ตาละลักษมณ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การออกแบบงานพัฒนาแหล่งน้ำ, การจัดการน้ำ

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาโปรแกรมจัดสรรน้ำและติดตามประเมินผล การใช้น้ำสำหรับและบำรุงรักษาสองพี่น้อง

ผู้เขียน:Imgวัชระ เสือดี

ประธานกรรมการ:Imgดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสันติ ทองพำนัก, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เจษฎา แก้วกัลยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วีระพล แต้สมบัติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องมือวัดความลึกน้ำในคลองชลประทาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี

123