Search Result of "การจัดลำดับ"

About 95 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

อัลกอริทึมจัดลำดับความสำคัญของเว็บเพจ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายบัณฑิต มนัสเกษมศักดิ์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบเชื่อมต่อระหว่างซอฟต์แวร์ติ ดตามสถานะกริด SCMS กับระบบจัดลำดับงาน SCMS (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgCindy Zhang, Imgสมศักดิ์ ศรีประยูรสกุล

แหล่งทุน:สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345