Search Result of "การจัดลำดับ"

About 82 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบเชื่อมต่อระหว่างซอฟต์แวร์ติ ดตามสถานะกริด SCMS กับระบบจัดลำดับงาน SCMS (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgCindy Zhang, Imgสมศักดิ์ ศรีประยูรสกุล

แหล่งทุน:สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ

Img
Img

งานวิจัย

อัลกอริทึมจัดลำดับความสำคัญของเว็บเพจ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายบัณฑิต มนัสเกษมศักดิ์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:วิธีแก้ปัญหาเชิงฮิวริสติกสำหรับปัญหาการจัดลำดับการผลิตของระบบการผลิตแบบเฟล็กซิเบิ้ลโฟลวช็อปโดยมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

ผู้เขียน:Imgวันกรุณา ขวัญอ่อน

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:อัลกอลิทึมจัดลำดับความสัมพันธ์ของเว็บเพจ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์

12345