Search Result of "การจัดประเภท"

About 24 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีสำหรับปัญหาการจัดประเภทและการรวมกลุ่มข้อมูล (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgบุญเสริม กิจศิริกุล

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดประเภทสินค้าเพื่อพัฒนาภาชนะบรรจุเชิงกลยุทธ์

ผู้เขียน:Imgเกตน์พิสิษฐ์ อนวัชชสุข

ประธานกรรมการ:Imgดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลการใช้สื่อการเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการจัดประเภทของเด็กปฐมวัย

ผู้เขียน:Imgนภาพร ละดาห์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่น และภาษาย่อยสังคมของไทย: ประเด็นปัญหาและข้อค้นพบใหม่

หัวเรื่อง:การศึกษาทางความหมายและการจัดประเภทของ ผัก และ ผลไม้

Img

ที่มา:วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

หัวเรื่อง:การใช้ชุดส่งเสริมความรู้ด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์แก่ผู้ปกครองที่มีต่อความสามารถในการจัดประเภทของเด็กปฐมวัย

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย

หัวเรื่อง:การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีสำหรับปัญหาการจัดประเภทและการรวมกลุ่มข้อมูล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ชุดส่งเสริมความรู้ด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์แก่ผู้ปกครองที่มีต่อความสามารถในการจัดประเภทของเด็กปฐมวัย

ผู้เขียน:Imgวารวิชนี หวั่นหนู

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ชลาธิป สมาหิโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิศวกรรมสาร มก.

หัวเรื่อง:การจัดประเภทพื้นที่อันตรายตาม มาตรฐานไอพีโค้ด กรณ๊ศึกษา:หน่วยแยกไขพาราฟินของโรงกลั่นน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน

Img

ที่มา:มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่: พลวัตแห่งองค์ความรู้กับพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม

หัวเรื่อง:การตั้งชื่อภาษาไทยของผักพื้นบ้านในจังหวัดสระบุรี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดประเภทพื้นที่อันตรายตามมาตรฐานไอพีโค้ด กรณีศึกษา: หน่วยแยกไขพาราฟินของโรงกลั่นน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานศรีราชา บริษัทไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน)

ผู้เขียน:Imgอัจฉรา ศรีเพ็ชร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:กรมโยธาธิการและผังเมือง

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำหลักเกณฑ์การจัดประเภทเมืองและแนวคิดในการวางผังเมือง: เมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เมืองศูนย์กลางธุรกิจการค้า เมืองสุขภาพ และเมืองศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทางอากาศและโลจิสติกส์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายรัฐภูมิ ปาการเสรี, อาจารย์, Imgดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายกัญญาภา อร่ามรักษ์, อาจารย์, Imgดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์

12