Search Result of "การจัดตารางสอน"

About 5 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการประจำปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 24

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้แผนความรอบรู้สำหรับการจัดสรรทรัพยากร

Img

Researcher

นาย สุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, การประมวลผลแบบขนาน, การออกแบบระบบเครือข่ายความเร็วสูง

Resume

Img

Researcher

ดร. สมนึก คีรีโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Software Engineering, Process Improvement with CMMI, Information Exchange Architecture Object-Ovionted Design and Programming

Resume

Img

Researcher

นาย ยืน ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Artificial Intelligence, Microprocessor system Design, Computer Networking

Resume