Search Result of "การจัดตารางการผลิต"

About 58 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องมือช่วยตัดสินใจสำหรับการจัดตารางการผลิตในระบบการผลิตที่มีเครื่องจักรขนาน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวจันจิรา คงชื่นใจ, อาจารย์, Imgนายธนพันธ์ คงทอง, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

บทความดีเด่น (Best Paper) (2013)

ผลงาน:การจัดตารางการผลิตสำหรับระบบการผลิตแบบไหลเลื่อนยืดหยุ่นโดยมีเครื่องจักรขนานที่ไม่มีความสัมพันธ์กันในแต่ละการดำเนินงานภายใต้นโยบายการผลิตแบบทันเวลาพอดี

นักวิจัย: Imgนายอนจ ชัยมณี Imgดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2556

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2556 (IE Network Conference 2013)

หัวเรื่อง:การจัดตารางการผลิตสำหรับระบบการผลิตแบบไหลเลื่อนยืดหยุ่นโดยมีเครื่องจักรขนานที่ไม่มีความสัมพันธ์กันในแต่ละการดำเนินงานภายใต้นโยบายการผลิตแบบทันเวลาพอดี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาขั้นตอนวิธีสำหรับการแก้ปัญหาการจัดตารางการผลิตแบบยืดหยุ่นตามงาน

ผู้เขียน:Imgคเณศ พลอยดนัย

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ด้านการวิจัยดำเนินงาน (Operations Research Network of Thailand 2009)

หัวเรื่อง:การพัฒนาการจัดตารางการผลิตโดยวิธีฮิวริสติกแบบผสมในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ไฟรถยนต์

123