Search Result of "การจัดซื้อ"

About 42 results
Img

งานวิจัย

ปัจจัยด้านการตลาดและความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่มีผลต่อการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ทดแทนเลือก (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรรถพล สืบพงศกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดซื้อวัตถุดิบ, โครงสร้างผลิตภัณฑ์ (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพบสิทธิ์ กมลเวชช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. วราภรณ์ ตั้งจิตรเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, การจัดซื้อจัดหาในโซ่อุปทาน , การบริหารความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ, การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, การจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินขั้นตอนการจัดซื้อในบริษัทการส่งออกประเภทอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เขียน:Imgจุฑามาศ พัฒนกุลมงคล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสวัสดิ์ วรรณรัตน์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการจัดซื้อจัดจ้างกรณีตลาดประมูลงาน กรมทางหลวง

ผู้เขียน:Imgสมบูรณ์ ทิพย์สถาพรชัย

ประธานกรรมการ:Imgนางจีรพรรณ ชีรานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสังเวียน จันทร์ทองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางหฤทัย นำประเสริฐชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ค่าไฟฟ้าสูญเสียจากการจัดซื้อที่ดินก่อสร้างสถานีไฟฟ้าไม่เป็นไปตามแผนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน:Imgณรัตพงษ์ สุกรีฑา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การนำระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานของนายทหารสัญญาบัตรของกรมช่างอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

ผู้เขียน:Imgธนภัทร วิชัยลักษณ์

ประธานกรรมการ:Imgนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุพัตรา จุณณะปิยะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgไฉไล ศักดิวรพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามระบบจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้เขียน:Imgนภาพร บุญสร้าง

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุทธิศักดิ์ สินธุนาวา, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย ฉัตรชัย พ่วงพลับ

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ

Resume

123