Search Result of "การจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน"

About 3 results
Img

งานวิจัย

การประเมินการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ “สงขลาเกมส์” จังหวัดสงขลา (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพรเพ็ญ ลาโพธิ์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

นางสาว พรเพ็ญ ลาโพธิ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พลศึกษาและกีฬา

Resume