Search Result of "การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน"

About 30 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาความสามารถในการเขียนบทความวิจัย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาทักษะการอภิปรายโต้แย้ง เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน (2014)

หัวหน้าโครงการ:พัชราภรณ์ บุณยทรรศนีย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์, Imgพัชราภรณ์ บุณยทรรศนีย์

แหล่งทุน:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนนันท์ ธนารัชตะภูมิ, อาจารย์

แหล่งทุน:เงิรายได้ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานในวิชาเคมี (2012)

ผู้แต่ง:ImgDr.AKARAT Tanak, Lecturer,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

หัวเรื่อง:การจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานในวิชาเคมี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้เขียน:Imgอ้อแก้ว เดือนอุประ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุมาลี กาญจนชาตรี, อาจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พรรณนภา ศักดิ์สูง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแนวคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการรับรู้และการตอบสนองของสิ่งมีชีวิต ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน: การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

ผู้เขียน:Imgณัฐพงศ์ แตงเพ็ชร์

ประธานกรรมการ:Imgจีระวรรณ เกษสิงห์

กรรมการร่วม:Imgดร.บุญเกื้อ วัชรเสถียร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
Img
Img
12