Search Result of "การจัดการเครือข่าย"

About 19 results
Img

งานวิจัย

การบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img

งานวิจัย

การบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เทคนิคการลดปริมาณการร้องขอข้อมูลของ SNMP ในเครือข่าย IP หลักขนาดใหญ่

ผู้เขียน:Imgสุรเดช วัฒนอุดมโรจน์

ประธานกรรมการ:Imgนายประดนเดช นีละคุปต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรสำหรับเกษตรกรรายย่อยเพื่อการจัดเครือข่ายการผลิตผักอย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สาคร ชินวงค์

Img
Img

Researcher

นาย บุรินทร์ ช้างน้อย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การประยุกต์ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตกับระบบสารสนเทศภูมิศาตร์และการรับรู้จากระยะไกลด้วยดาวเทียม, การบริการจัดการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตด้วยซอฟท์แวร์ระบบเปิด, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นร่วมกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต, การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลือนที่แบบฉลาด(Mobile smart phone)

Resume

Img

Researcher

ดร. ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมวิจัย

Resume

Img

Researcher

ดร. วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิจัยการศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. สาคร ชินวงค์

ที่ทำงาน:ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การส่งเสริมการผลิตและการบริหารจัดการเชิงธุรกิจข้าวปิ่นเกษตร, การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ การแปรรูปและการตลาด, การส่งเสริมการเกษตร (ผลิตสัตว์ ผลิตพืช เกษตรผสมผสาน ป่านาสวน), การพัฒนากลุ่ม/ชุมชน การทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

Resume

Img

Researcher

ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาสถาปัตยลักษณ์ของพืช (Plant Architecture), การศึกษาสภาพแวดล้อมแสง (Light Environment) กับการเจริญเติบโตการให้ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตของพืช, การวิเคราะห์ภาพ (Image Analysis), การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย (Research Policy and Strategies)

Resume

Img

Researcher

ดร. คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume