Search Result of "การจัดการสวนป่า"

About 37 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์เทคนิคกำหนดการเชิงเส้นในการวางแผนจัดการสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส: กรณีศึกษาสวนป่ามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ผู้เขียน:Imgสุขสันต์ ทวีชีพ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปัสสี ประสมสินธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgจงรัก วัชรินทร์รัตน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสวนป่ากลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgรักชาติ วัฒนาประชากุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนิพนธ์ โชติบาล

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรท้องถิ่นในการจัดการสวนป่ายุบใหญ่-ซับเหว อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ผู้เขียน:Imgสมพงษ์ กรทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgชัชวาลย์ สุทธิศรีศิลป์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย กิติพงศ์ ตั้งกิจ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชีวมวลและเศษเหลือชีวมวล

Resume

Img
Img
12