Search Result of "การจัดการศึกษา"

About 251 results
Img
Img

ที่มา:สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบบริหารจัดการการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หัวเรื่อง:โครงการวิจัย รูปแบบการสร้างนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม สร้างทรัพย์สินทางปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ธนาคารแห่งประเทศไทย)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การติดตามและประเมินผลโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ของทบวงมหาวิทยาลัย (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, Imgดร.พรรณนภา ศักดิ์สูง, รองศาสตราจารย์, Imgนายสมพร อิศวิลานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์, อาจารย์, Imgนางรัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุพรรณนิจ พลเสน, Imgนางสาวมาเรียม กอสนาน, Imgนายพันธุ์ ช. พหลโยธิน, รองศาสตราจารย์, Imgดวงทิพย์ มูลมั่งมี, Imgสมพร มูลมั่งมี

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...