Search Result of "การจัดการพืช"

About 15 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:นิทรรศการนำเสนอผลงานประจำปี 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การจัดการพืชพลังงานทดแทนแบบครบวงจรในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน

Img

ที่มา:สวพ มก

หัวเรื่อง:การสกัดสารชีวภาพจากน้ำมันปาล์มดิบสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและสารเสริมอาหาร (ภายใต้ชุดโครงการวิจัย การจัดการพืชพลังงานแบบครบวงจรในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. จิราพร เชื้อกูล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การผลิตและการจัดการพืชอาหารสัตว์, การใช้ประโยชน์พืชชีวมวลเพื่อพลังงานและอาหารสัตว์

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดการพืชพื้นบ้านในป่าชุมชนป่าโคกใหญ่ของราษฎรบ้านนิคมเขต ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้เขียน:Imgปาหนัน กันหาสินธุ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:วิธีการจัดการดินและพืชเพื่อป้องกันการเกิดกษัยการดินในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง : กรณีศึกษาโครงการหมู่บ้านมันสำปะหลังพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgอนุรัตน์ ศรีสุระ

ประธานกรรมการ:Imgนายปิยะ ดวงพัตรา, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นางสาว อรอุมา ตนะดุลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การผลิตพืชเพื่อพลังงานทดแทน (เน้นสาหร่าย และพืชไร่), ปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยเครื่องหมายทางชีวโมเลกุล

Resume

Img

Researcher

ดร. ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช, สถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตและปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume

Img

Researcher

ดร. กนกวรรณ เที่ยงธรรม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่

Resume

Img

Researcher

นาย เจริญ ขุนพรม

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการพืชผักผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว

Resume

Img

Researcher

นางสาว คัทลียา ฉัตร์เที่ยง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาของพืช, นิเวศ-สรีรวิทยาพืช, สรีรวิทยาพืชภายใต้สภาวะแวดล้อมเครียด, มลพิษทางอากาศกับการผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ระบบการผลิตพืชชีวมวลเพื่อพลังงานทดแทน , พืชอาหารสัตว์

Resume