Search Result of "การจัดการพลังงาน"

About 31 results
Img

ที่มา:นิทรรศการ การจัดการพลังงานแบบปราศจากของเสีย กระทรวงพลังงานฯ ณ จ.กระบี่

หัวเรื่อง:ผลของแอนติออกซิแดนซ์ธรรมชาติต่อคุณภาพการคงทนต่อความร้อนของไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบ

Img

ที่มา:นิทรรศการ เรื่อง การจัดการพลังงานแบบไร้ของเสีย กระทรวงพลังงานฯ จ.กระบี่

หัวเรื่อง:ผลของออกซิแดนซ์สังเคราะห์ต่อคุณภาพการคงทนต่อความร้อนของไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบ

Img
Img
Img

งานวิจัย

ต้นแบบโรงงานจัดการพลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดอากาศสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศุภลักษณ์ สถิรชีวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายต่อศักดิ์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายกิติโชค พรหมณีวัฒน์, อาจารย์, Imgนางสาวศุษมา โชคเพิ่มพูน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ, อาจารย์, Imgนางสาวณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา, Imgนายรังสรรค์ ไชยเชษฐ์, อาจารย์, Imgนางสาววิภาดา ผลเจริญ, Imgนายเศรษฐกร กาเมือง, อาจารย์, Imgนายจามร ดวงกุลสา, Imgนายเทียมเทพ คำเกษ, อาจารย์, Imgดร.สมชาย เบ้าทอง, อาจารย์, Imgนายทวัตชัย อัยยะรัตน์, Imgนายศรายุทธ วงศ์กวานกลม

แหล่งทุน:โครงการตั้งกลุ่มวิจัยปีงบประมาณ 2564 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

Img

งานวิจัย

การจัดการพลังงานในระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน เพื่อรองรับการทำงานของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:มานุษยวิทยาวัฒนธรรม , มานุษยวิทยาเมือง , ทฤษฎีมานุษยวิทยา , การจัดการความขัดแย้ง, การวิจัยเชิงคุณภาพ, พัฒนาสังคม

Resume

Img

Researcher

นาย วิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Power System Planning, Machine, Electrical system in Building and Industrial, Reliability

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:กระบวนการประหยัดพลังงานในการข้ามเครือข่ายที่ไม่ขึ้นต่อกัน

ผู้เขียน:Imgนววิธ นวลขาว

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การอนุรักษ์พลังงาน ด้วยการทดแทนฟลูออเรสเซนต์ด้วยหลอดแอลอีดี และการศึกษากังหันลมผลิตไฟฟ้า กรณีศึกษาบริษัทผลิตด้ายคอตตอน

ผู้เขียน:Imgชิดชนก ประสพสุข

ประธานกรรมการ:Imgปุณณมี สัจจกมล

กรรมการร่วม:Imgไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
Img
Img
Img
12