Search Result of "การจัดการน้ำเสีย"

About 29 results
Img

ที่มา:องค์การจัดการน้ำเสีย

หัวเรื่อง:จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างพระราชบัญญัติการจัดการน้ำเสียและมูลฝอย พ.ศ. ....

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

งานวิจัย

โครงการวางแผนจัดการน้ำเสียจากกระบวนการผลิต (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ชองเตอร์ไทยออกานิคฟูด จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

หัวเรื่อง:โครงการรักษ์เจ้าพระยา/ป่าสัก จังหวัดสระบุรี 2553 ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบระบบจัดการน้ำเสียริมแม่น้ำป่าสักนะชุมชนต้นแบบ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Thai Environmental Engineering Magazine

หัวเรื่อง:บทความทางวิชาการเรื่องการจัดการน้ำเสียแบบกระจายศูนย์กลางหรือแบบกระจายแบบกลุ่ม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทด้านการจัดการน้ำเสียของจังหวัดนครนายก

ผู้เขียน:Imgอนุชิต ไทยเจริญพร

ประธานกรรมการ:Imgดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgSuchai Janepojanat, Imgวินัย เลียงเจริญสิทธิ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ลักษณะโครงสร้างและการหมุนเวียนของธาตุอาหารในป่าชายเลนบริเวณโครงการจัดการน้ำเสีย จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เขียน:Imgนันทวรรณ ประเสริฐ

ประธานกรรมการ:Imgนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgธวัชชัย สันติสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:เทศบาลเมืองคลองหลวง จัังหวัดปทุมธานี

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาข้อมูลและจัดทำแผนแม่บทการจัดการน้ำเสียของเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ [วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Journal of Economics)]

หัวเรื่อง:เครื่องมือทางการตลาดเพื่อการจัดการน้ำเสียในประเทศไทย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พลวัตของสังคมพืชป่าชายเลนในพื้นที่โครงการจัดการน้ำเสียจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เขียน:Imgดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgธวัชชัย สันติสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวทางการจัดการน้ำเสียอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก

ผู้เขียน:Imgอิสสริยา มงคลพิทยาธร

ประธานกรรมการ:ImgSuwattana Thadaniti

กรรมการร่วม:Imgศราวุธ เปรมใจ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ลักษณะเชิงปริมาณและพลวัตของป่าชายเลน บริเวณโครงการจัดการน้ำเสีย จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เขียน:Imgจินตนา บุพบรรพต

ประธานกรรมการ:Imgนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgธวัชชัย สันติสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเรื่องการจัดการน้ำเสียในท้องถิ่น สำหรับผู้นำเยาวชนอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgเนาวรัตน์ อินทรเดช

ประธานกรรมการ:Imgดร.นฤมล ยุตาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุรัตน์ บัวเลิศ, Imgดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12