Search Result of "การจัดการท้องเที่ยว"

About 52 results
Img

งานวิจัย

การส่งเสริมศักยภาพของชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน กรณีศึกษาจังหวัดสระบุรี (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ความยั่งยืนของชุมชนผ่านการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในเขตอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ของคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการท่องเที่ยวเชิงอาหารอัตลักษณ์ท้องถิ่น (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, อาจารย์, Imgดร.บุษกร ครจำนงค์, อาจารย์, Imgนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวพิมพ์อมร นิยมค้า, อาจารย์, Imgนางสาวพิชญ์จิรา อุ่นใจ, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กรมการท่องเที่ยว) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพร้อมของเกษตรกรเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเกษตรในตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ผู้เขียน:ImgNatthida HOWHARN

ประธานกรรมการ:Imgสมศรี ภัทรธรรม

กรรมการร่วม:Imgนางสาวกาญจเนศ อรรถวิภาคไพศาล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของผู้บริหารบริษัทท่องเที่ยวเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวเกษตร

ผู้เขียน:ImgKobchai LORPENPHOB

ประธานกรรมการ:Imgสมศรี ภัทรธรรม

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวกาญจเนศ อรรถวิภาคไพศาล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสิทธิชัย เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

นางสาว สุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม

Resume

Img
Img
Img
123