Search Result of "การจัดการท่าเรือ การขนส่งทางทะเล"

About 1 results
Img

Researcher

นาง อรวรรณ โมกขะเวส, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การจัดการท่าเรือ การขนส่งทางทะเล

Resume