Search Result of "การจัดการทรัพยากรมนุษย์"

About 45 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย และการพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

Img

ที่มา:วารสารรามคำแหง

หัวเรื่อง:การปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย

Img

ที่มา:วารสารสมาคมนักวิจัย

หัวเรื่อง:คุณภาพชีวิตในการทำงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการทำงาน

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อบรรยากาศจริยธรรมในการทำงานและบทบาทของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งส่งเสริมจริยธรรมของพนักงาน

Img

งานวิจัย

คุณภาพชีวีตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย วรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:บริหารธุรกิจ

Resume

Img

Researcher

นางสาว ลัดดาพร กุลแก้ว, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การจัดการระบบสารสนเทศ, การจัดการความรู้, พฤติกรรมสารสนเทศ, วัฒนธรรมดิจิตอล

Resume

Img
123