Search Result of "การจัดการทรัพยากรป่าไม้"

About 49 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมด้วยความคิดธนาคารต้นไม้: กรณีศึกษาบ้านคลองเรือ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ผู้เขียน:Imgจินตนา สังข์ขาว

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปัสสี ประสมสินธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgปิติ กันตังกุล

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Internet Map Server กับการประยุกต์ใช้งานด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้)

ผู้เขียน:Imgดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

AbstractArticle Info
วารสารการจัดการป่าไม้, Volume 2, Issue 1, Jul 07 - Dec 07, Page 108 - 113 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแนวทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่หมู่บ้านพุยาง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ผู้เขียน:Imgธนเกียรติ จุลภมรศรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgลดาวัลย์ พวงจิตร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนท้องถิ่น: กรณีศึกษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งชาติน้ำแอด-ภูเลย จังหวัดหัวพัน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้เขียน:Imgสมศักดิ์ จันทร์มาลี

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาแนวทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้แปลงศึกษานิเวศวิทยาระยะยาวเพื่อการบริหาร และจัดการทรัพยากรป่าไม้ ในป่าสาธิตเซคเตอร์แม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ผู้เขียน:Imgสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgจงรัก วัชรินทร์รัตน์

กรรมการวิชารอง:Imgนายนิวัติ เรืองพานิช, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านและการจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืนของพืชอาหารป่าและพืชสมุนไพรในชุมชนบ้านใหม่พัฒนาอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgวรรณธิภา จันทร์กลม

ประธานกรรมการ:Imgโกมล แพรกทอง

กรรมการวิชาเอก:ImgTeunchai Noochdumrong, Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรป่าไม้(Forest Ecology ), นิเวศวิทยาป่าชายเลน (Forest Management ), วนเกษตร(Mangrove Ecosystem Management)

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของราษฎท้องถิ่นต่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่แนวเขตกันชนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง กรณีศึกษา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ผู้เขียน:Imgอาทิตย์ ควรหา

ประธานกรรมการ:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุรเชษฎ์ เชษฐมาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgปิติ กันตังกุล

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของราษฎรที่มีต่อรูปแบบการจัดการทรัพยากรป่าไม้ สำหรับหมู่บ้านแม้วคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้เขียน:ImgPermboon JUTHATAMEE

ประธานกรรมการ:Imgดร.อภิชาต ภัทรธรรม, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายปราโมทย์ ลำใย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

งานวิจัย

การสร้างข้อมูลฐานทรัพยากรชีวภาพของการปลูกป่าเชิงนิเวศ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (4)

Img

Researcher

ดร. สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการการตลาดผลิตภัณฑ์ป่าไม้, เศรษฐศาสตร์ป่าไม้, การประเมินค่าทรัพยากรป่าไม้, การสำรวจทรัพยากรป่าไม้ , การจัดการทรัพยากรป่าไม้

Resume

123