Search Result of "การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

About 30 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยรูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรนันท์ กลันทปุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนานโยบายและองค์กรในการประยุกต์ใช้กลไกชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

หัวเรื่อง:เมื่อมากคน ก็มากความ ถ้าอยากให้ได้ความต้องจำกัดคน: การวิเคราะห์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในระยะ 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2555-2559)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงนิเวศบริเวณพื้นที่เชื่อมต่อเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อำเภอเมืองและอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgปัทม์ ญาติมาก

ประธานกรรมการ:Imgดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgKamthorn Kulachol

Img

ที่มา:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยรูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรนันท์ กลันทปุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบล เขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgนวลวรรณ ศักดาเดช

ประธานกรรมการ:Imgนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพนิตา โสต้อง

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวฉันทนา ลีนะเสน, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกระบวนการเรียนรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบล เขตพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgจิราภรณ์ แก้วอุดม

ประธานกรรมการ:Imgนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพนิตา โสต้อง

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวฉันทนา ลีนะเสน, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลประชุมวิชาการภาคบรรยายดีเด่น (2009)

ผลงาน:การฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณเขตชายฝั่งทะเลจังหวัดระนอง

นักวิจัย: Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยนเรศวร

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัล ชมเชย การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (2006)

ผลงาน:การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae) ในพื้นที่ป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

นักวิจัย: Imgดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์ Imgนางสาวกมลทิพย์ สุวรรณเดช

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณลุ่มน้ำโดยรอบเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร

ผู้เขียน:Imgสุพรรณี ทักษิณสัมพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์, Imgพูลศิริ กิจวรรณ, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสากล สถิตวิทยานันท์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. กิตติพจน์ เพิ่มพูล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน

Resume

Img

Researcher

นาง สารัฐ รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อุทยานและนันทนาการ

Resume

12