Search Result of "การจัดการทรงพุ่ม"

About 48 results
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการทรงพุ่มต้น พื้นที่รับแสงและวิธีการปลิดผลที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพขององุ่น (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:อิทธิพลของระบบการจัดการทรงพุ่มต้นที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพขององุ่นไร้เมล็ด 4 พันธุ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การจัดการทรงพุ่มต้น พื้นที่รับแสงและวิธีการปลิดผลที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพขององุ่น

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการที่เสนอในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:อิทธิพลของระบบการจัดการทรงพุ่มต้นที่มีต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลองุ่นไร้เมล็ด

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:รูปแบบการจัดการทรงพุ่มต้น พื้นที่รับแสง และวิธีการปลิดผลที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพขององุ่น

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลใบประกาศเกียรติคุณระดับ ดี (2010)

ผลงาน:อิทธิพลของระบบการจัดการทรงพุ่มต้นที่มีต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลองุ่นไร้เมล็ด

นักวิจัย: Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ Imgนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ

Doner:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

Img

Researcher

นางสาว พินิจ กรินท์ธัญญกิจ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและไม้ผลเขตร้อน

Resume

Img

Researcher

นาย กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืชสวน, การอนุรักษ์ดินและน้ำ, ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชเกษตร

Resume

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

ใบประกาศเกียรติคุณระดับดี (2010)

นักวิจัย:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

Doner:มหาวิทยาลัยเทคโนโยราชมงคลสุวรรณภูมิ

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:เทคโนโลยีการผลิตองุ่นไร้เมล็ดภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก ณ พระตำหนักสวนปทุม

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

123