Search Result of "การจัดการฐานข้อมูล"

About 52 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่และรวมระบบ STREDEO (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโชค เรืองอิทธินันท์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการฐานข้อมูลภายในคณะมนุษยศาสตร์ด้านบริการวิชาการ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การออกแบบจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่และรวมระบบ STREDEO

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การออกแบบจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่และรวมระบบ STREDEO

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
123