Search Result of "การจัดการงานโครงการ"

About 52 results
Img

ที่มา:การจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในภาวะวิกฤต

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อการจัดจำแนกปลาปักเป้าในประเทศไทย

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์, Imgดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, Imgนางสาวมาลี สกุลนิยมพร, Imgนางสาวสุพรรณนิจ พลเสน, Imgดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวรัชดา คะดาษ, Imgนางสาวโสภิดา ชิดชื่นเชย, Imgนางนวรัตน์ สุวรรณเลิศ, Imgนางเพชรา เปสลาพันธ์, Imgนางสาวพิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษร, Imgดร.น้ำผึ้ง อนุกูล, Imgนางสาวอรญา ศรีอนันต์, Imgนางรัตนาภรณ์ ไชยแสน, Imgนางภัทรา ชูวาธิวัฒน์, Imgนางสาวพนิดา โพธิ์สิริกุลวงศ์, Imgนางอัจฉราวรรณ คล้องช้าง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานจัดสรรน้ำ

Img

ที่มา:วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

หัวเรื่อง:ดัชนีชี้วัดธรรมมาภิบาลของหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยในระบบสุขภาพ: กรณีศึกษาสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบการจัดการงานต้อนรับส่วนหน้าของบ้านพักตากอากาศ

ผู้เขียน:Imgอบฉันท์ อัสธีรวัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgนายนนทวัฒน์ จันทร์เจริญ, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เขมะฑัต วิภาตะวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

Img

ที่มา:Research and Development Journal of the Engineering Institute of Thailand

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบกฎลำดับความสำคัญแบบฮิวริสติกสำหรับการวางแผนโครงการที่มีทรัพยากรจำกัด

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาและออกแบบระบบข้อมูลจัดการงานผลิตสำหรับศูนย์รวมนมสวนจิตรลดา

ผู้เขียน:Imgรสริน สมิตตะพินทุ

ประธานกรรมการ:Imgดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายประดนเดช นีละคุปต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาหาความเหมาะสมในการใช้บัตรคะแนนสมดุลย์ในการจัดการความปลอดภัยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้เขียน:Imgศุภชัย เอกอุ่น

ประธานกรรมการ:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgAnucha Borwornthammarat

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:รูปแบบการบริหารจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

Img

ที่มา:วารสารรามคำแหง

หัวเรื่อง:การปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย

Img

ที่มา:บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้แนวความคิดลีนในการบริหารจัดการงานก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

123