Search Result of "การจัดการคุณภาพน้ำ"

About 42 results
Img

งานวิจัย

การบริหารจัดการคุณภาพน้ำดื่ม (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการบริหารจัดการน้ำดื่มที่ไม่ได้มาตรฐาน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิทรัช ยุทธวงศ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทผู้บริหารคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลในการสร้างเครือข่ายการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก

ผู้เขียน:Imgสิทธิพงศ์ เพ็งแพง

ประธานกรรมการ:Imgดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgMonchai Vorapant

กรรมการวิชารอง:ImgPisarn Phetplai

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการจัดการความรู้จากงานวิจัยและสร้างแผนยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำปราจีนบุรี กรณีศึกษาลุ่มน้ำคลองสารภี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล, อาจารย์

Img

งานวิจัย

โครงการการลดมลพิษทางน้ำโดยชุมชน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 นครปฐม

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

123