Search Result of "การจัดการความรู้ การดูงานของนิสิต เครือข่ายคอมพิวเดอร์"

About 2 results
Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การจัดการความรู้จากการศึกษาดูงานของนิสิตผ่านบล็อกในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสื่อสารเพื่อการพัฒนา , เทคโนโลยีการศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา, การสื่อสารการเกษตร การถ่ายภาพ

Resume