Search Result of "การจัดการความรู้"

About 402 results
Img
Img

ที่มา:การจัดการความรู้ด้านครอบครัว

หัวเรื่อง:การศึกษาสถานการณ์เด็กกำพร้าและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ในประเทศไทย และรูปแบบความช่วยเหลือ

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเรื่องเล่าและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวจริยา สุพรรณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อรช กระแสอินทร์, อาจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านพืชศาสตร์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

กระบวนการจัดการความรู้ (2016)

ผู้แต่ง:ImgDr.Pattanun HANSAPIROMCHOKE, Associate Professor, Imgผศ.ดร.ประมา ศาสตระรุจิ,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...