Search Result of "การจัดการกีฬา"

About 18 results
Img

ที่มา:วารสารสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:ปรัชญาวิทยาศาสตร์: ฐานที่มั่นคงสำหรับงานวิจัย

Img

งานวิจัย

การจัดการกีฬาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

นิยามและความเป็นมาของการจัดการการกีฬา (2014)

ผู้แต่ง:ImgDr.Issadee Kutintara, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ปรัชญาวิทยาศาสตร์: ฐานที่มั่นคงสำหรับงานวิจัย (2011)

ผู้แต่ง:ImgDr.Sid Terason, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Researcher

นางสาว เตชิตา ไชยอ่อน

ที่ทำงาน:กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการภาครัฐและเอกชน การตลาด การจัดการกีฬามวยไทย

Resume

Img

Researcher

ดร. สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย, การทดสอบสมรรถภาพทางกาย, การจัดการทางการกีฬา

Resume

Img

Researcher

นางสาว อำพร ศรียาภัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การกีฬากับการแพทย์, การทดสอบสมรรถภาพทางกาย, การบาดเจ็บจากการกีฬา, การจัดการทางการกีฬา

Resume

Img
Img

Researcher

นางสาว อรนภา ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:แบดมินตัน, การจัดการกีฬา, วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา, การส่งเสริมสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย

Resume

Img

Researcher

นางสาว เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการกีฬา Sport Management, นันทนาการ Recreation, ท่องเที่ยว Tourism, ธุรกิจการกีฬา Sport Bussiness

Resume

Img

Researcher

นาย บรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์การกีฬา, การจัดการกีฬา, พลศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. ภุชงค์ รุ่งอินทร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการกีฬา

Resume