Search Result of "การจัดการการท่องเที่ยว"

About 106 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การจัดการการท่องเที่ยวกีฬาผจญภัย (2015)

ผู้แต่ง:ImgDr.Theeranan Tanphanich, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุภาวดี โพธิยะราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวธันย์นิชา เลิศนรเศรษฐ์, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวตามขีดความสามารถการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุษารดี ภู่มาลี, อาจารย์, Imgนางกันตินันท์ ผิวสอาด, Imgนางพีรนุช ดุลกูล แคพเพลลา, Imgนางสาวศศิพัทน์ สุวรรณมีระ, Imgนางสาวอัจฉรี วงศ์พรหม, Imgนางอรพิณ ตั้งเสริมวงศ์, Imgนายปรารพ แปลงงาน, Imgนายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ, Imgนายอริยะ เชื้อชม, Imgผส. ดร. ธรรมศักดิ์ ยีมิน, Imgรศ. ดร. ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
123456