Search Result of "การคิดไตร่ตรอง"

About 7 results
Img
Img

ที่มา:วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

หัวเรื่อง:การพัฒนาการคิดไตร่ตรองของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด จิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการและการนำเสนอผลงานวิจัย

หัวเรื่อง:การพัฒนาการคิดแบบไตร่ตรองของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตปัญญาศึกษาในรายวิชาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:Developing Pre-service Science Teachers Reflective Thinking through Contemplative Learning in Science Process Skills Course

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

Developing Pre-service Science Teachers’ Reflective Thinking through Contemplative Learning in Science Process Skills Course (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์ มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ศึกษา, การสอนเคมี

Resume