Search Result of "การคิด"

About 710 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชนะเลิศรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประเภทอุดมศึกษา กลุ่ม 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในงาน วันนักประดิษฐ์ 2559 (2016)

ผลงาน:หุ่นยนต์ระบบตรวจสอบการแพร่กระจายของสารพิษทางอากาศและภาคพื้นดินเคลื่อนที่ด้วยหุ่นยนต์แบบล้อ (Sky to Land Scanner)

นักวิจัย: Imgนายวรพจน์ ศตเดชากุล, อาจารย์

Doner:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประเภทอุดมศึกษา กลุ่ม 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านเกษตรศาสตร์ ในงาน วันนักประดิษฐ์ 2559 (2016)

ผลงาน:ระบบฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืช ระดับโมเมนตัมต่ำระยะไกลด้วยวงแหวนอากาศหมุนนบหุ่นยนต์พลังงานแสงอาทิตย์

นักวิจัย: Imgนายวรพจน์ ศตเดชากุล, อาจารย์

Doner:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประเภทอุดมศึกษา กลุ่มเรื่องที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ในงาน วันนักประดิษฐ์ 2560 (2017)

ผลงาน:ระบบกำจัดแมลงศัตรูพืชไร้สารพิษโดยอาศัยการคืนรูปแบบขยายตัวของฝุ่นตะกอนน้ำประปาเมื่อเข้ำสู่ระบบหายใจของแมลง

นักวิจัย: Imgนายวรพจน์ ศตเดชากุล, อาจารย์

Doner:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวสายสมร ศรีสุขประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิกุล เอกวรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อนุชัย รามวรังกูร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์, Imgดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นลินรัตน์ รักกุศล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อุทุมพร อินทจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...