Search Result of "การคำนวณออกแบบและงานตรวจทดสอบในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล"

About 1 results
Img

Researcher

นาย ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การคำนวณออกแบบและงานตรวจทดสอบในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล , Machine Design, ICE , Machinery

Resume