Search Result of "การคำนวณพลศาสตร์ของไหล"

About 6 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การออกแบบตามสภาวะแวดล้อมในเขตร้อน, Thermal Simulation and CFD, วัสดุและเปลือกอาคาร, วัสดุทางเลือก, Urban Heat Island

Resume

Img

Researcher

ดร. ชวลิต กิตติชัยการ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Fluid Mechanics, Heat Transfer, Boundary Layer Transition, Turbomachinery, Transition Flow

Resume

Img

Researcher

ดร. ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อาคารยั่งยืน การประหยัดพลังงานในอาคาร คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในการอาคาร การประเมินวัฏจักรชีวิต

Resume

Img