Search Result of "การคายระเหยน้ำ"

About 25 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินค่าการคายระเหยน้ำจริงและการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบางประการในพื้นที่สวนสัก จังหวัดลำปาง

ผู้เขียน:Imgบรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์

ประธานกรรมการ:Imgปิยพงษ์ ทองดีนอก

กรรมการร่วม:Imgดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การหาค่าสัมประสิทธิ์สมการการชักนำปากใบพืชเพื่อประมาณค่าการคายระเหยน้ำของป่าดิบเขาด้วยแบบจำลอง Penman-Monteith บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยคอกม้า จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgประคำแก้ว บุญธรรม

ประธานกรรมการ:Imgนายชัชชัย ตันตสิรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สมดุลพลังงานและการคายระเหยน้ำจริงในพื้นที่นาข้าว จังหวัดสุโขทัย และพื้นที่สวนสัก จังหวัดลำปาง

ผู้เขียน:Imgเอนก พิสุทธิจารุ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบจำลองการคายระเหยน้ำโดยใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและค่าการชักนำของปากใบพืชในพื้นที่ทำการเกษตรและสวนป่า

ผู้เขียน:Imgสมบูรณ์ พรมเสน

ประธานกรรมการ:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์แบบจำลอง Penman, Penman-Monteith และ Rutter เพื่อประมาณค่าการคายระเหยน้ำของป่าดิบเขา บริเวณลุ่มน้ำห้วยคอกม้า ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgวิภารัตน์ ทองเด็จ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สคาร ทีจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาค่าศักยภาพการคายระเหยน้ำและความต้องการน้ำ สำหรับการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน

ผู้เขียน:Imgนายราเชนทร์ ถิรพร, ศาสตราจารย์, Imgนางสาวสดใส ช่างสลัก

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A study on the Potential Evapotranspiration (ETp) values and an experiment on the response of baby corn cv. Suwan 2 which was subjected to different quantities of irrigation water in accordance with the ratios of ET/E (i.e., 0.6, 0.8, 1.0, and 1.2) were conducted at the National Corn and Sorghum Research Center, Pakchong, Nakornratchasima during July 1987 to September 1988. The result showed that the average ETp value from Lysimeter, constant water table type, in 1988 was ranging from 4.23 to 4.47 for dry season, 5.48 to 5.62 for summer and 4.10 to 5.36 mm/day for rainy season. These values were equivalent to 78.8, 77.6 and 80.5% of evaporation values from Pan (American Class A Pan) in the same period, respectively. Average yield with husk, cob weight, the number of ear per plant, conversion ratio and plant height of baby corn cv. Suwan 2 were responded to the amount of irrigated water when the value of ET/E is equivalent to 1.0. Days to tasseling, days to silking, husk weight and stalk were not different among treatment. In addition, the leaf number per plant was relatively the same at each growth stage, while the plant height was statistically different from 6 weeks onwards to flowering stage. These characters responded to treatments on the ET/E value = 1.0

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 025, Issue 3, Jul 91 - Sep 91, Page 282 - 291 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ลักษณะของการคายระเหยน้ำจริงในฤดูกาลทำนา บริเวณพื้นที่นาข้าวจังหวัดสุโขทัย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ลักษณะของการคายระเหยน้ำจริงในฤดูกาลทำนา บริเวณพื้นที่นาข้าวจังหวัดสุโขทัย

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้เทคนิคการสำรวจระยะไกล และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อประมาณค่าการคายระเหยน้ำและสมดุลของพลังงานในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกัน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การหาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการประเมินหาค่าการคายระเหยน้ำแต่ละภูมิภาคโดยใช้รังสีดวงอาทิตย์

ผู้เขียน:Imgสุธาสินี โพธิสุนทร

ประธานกรรมการ:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการคายระเหยน้ำของสวนสนสามใบที่มีต่อลักษณะการไหลของน้ำในลำธาร บนล่มน้ำที่สูง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgอรพรรณ สายลาม

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินค่าการคายระเหยน้ำสูงสุด โดยใช้ข้อมูลการสำรวจระยะไกล และข้อมูลอุตุนิยมวิทยา บริเวณลุ่มน้ำมูล-ชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgพิมพ์พงศ์ หฤทัยทิพย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืช, แสงและจุลภูมิอากาศ, สถาปัตยลักษณ์พืช, การผลิตไม้ผล, สถิติและการวางแผนการทดลอง, การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++ และ Visual Basic

Resume

Img

Researcher

ดร. ปิยพงษ์ ทองดีนอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Hydrometeorology, micrometeorology, evapotranspiration Remote Sensing, Energy balanec

Resume

Img

Researcher

นาง พูลศิริ ชูชีพ

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร(ยกเลิก) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร(ยกเลิก)

สาขาที่สนใจ:Geography Information System (GIS) computer, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, การประเมินผลกระทบ

Resume

Img

Researcher

ดร. สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการลุ่มน้ำ, อุตุนิยมวิทยาพื้นผิว, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:อุทกวิทยาป่าไม้ การจัดการลุ่มน้ำ, การอนุรักษ์ดินและน้ำ, การจำลองแบบคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการลุ่มน้ำและระบบสิ่งแวดล้อม , การประยุกต์ 35 เทคโนโลยีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Resume

12