Search Result of "การคายน้ำ"

About 44 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างปากใบกับการดูดน้ำและการคายน้ำของ บัวหลวงตัดดอก (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส.สมฤดี เกษทอง, Imgอ.ดร.กนกพร บุญญะอติชาติ

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:อัตราคายน้ำของผลมังคุดที่อยู่ภายในและภายนอกทรงพุ่ม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อัตราคายน้ำและลักษณะพื้นผิวของผลมังคุดที่อยู่ภายในและภายนอกทรงพุ่ม

ผู้เขียน:Imgวินัย อุดขาว

ประธานกรรมการ:Imgดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgมาลี ณ นคร, Imgดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:(ย้ายไปนำเสนอในการประชุมวิชาการ) การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:(ย้ายไปนำเสนอในการประชุมวิชาการ) การเตรียมตัวอย่างดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ โดยแบบจำลองการอัดตัวคายน้ำขนาดใหญ่

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:บทบาทของความสัมพันธ์ของน้ำและเอทิลีนกับการเสื่อมสภาพ และการเก็บรักษาดอกบัวหลวง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการอัดตัวคายน้ำและความซึมน้ำที่แปรตามทิศทางของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ

ผู้เขียน:Imgไตรภพ คนชม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ก่อโชค จันทวรางกูร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิชาญ ภู่พัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวิวัฒน์ แสงเทียน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:การเตรียมตัวอย่างดินหนียวอ่อนกรุงเทพฯ โดยแบบจำลองการอัดตัวคายน้ำขนาดใหญ่

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14

หัวเรื่อง:การประมาณค่าการระเหยคายน้ำอ้างอิงในประเทศไทยโดยใช้สมการ RID16

Img
Img

Researcher

นาย เจริญ ชาญวิศณุรักษ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ผัก, ไม้ดอก, ระบบการให้น้ำแบบหยด, น้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยหมักแห้ง

Resume

Img

Researcher

ดร. วิชาญ ภู่พัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Soft and Unstable Soil Foundation, Soil Cement as a Building Material, Physical Development for Rural Settlement, Self-reliance in Science and Technology

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินอัตราการคายน้ำของเทพทาโรและก่อหม่นในป่าดิบเขา ดอยปุย จ.เชียงใหม่ โดยใช้แบบจำลอง Penman-Monteith

ผู้เขียน:Imgศิริธัญญา พิมาน

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความสามารถในการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการคายน้ำของไม้ประดับกระถางภายในอาคาร

ผู้เขียน:Imgอรพรรณ หัสรังค์

ประธานกรรมการ:Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การทดสอบหาปริมาณฮีแมกกลูตินิน (H5) แอนติเจนในวัคซีนไข้หวัดนกชนิดเชื้อตายสายพันธุ์ H5N1 ที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ความชุก ปัจจัยเสี่ยง และการแยกสายพันธุกรรมของเชื้อ Cryptosporidium spp. จากอุจจาระของโคนม ในเขตจังหวัดสระบุรี กาญจนบุรีและนครปฐม

123