Search Result of "การคัดไทย"

About 6 results
Img

งานวิจัย

การวัดผลสัมฤทธิ์การคัดไทยบนแท็บเล็ต (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgพล จันทร์เฮง, Imgศรีจิตรา มหาประคุณชัย

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การวัดผลสัมฤทธิ์การคัดไทยบนแท็บเล็ต

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 (EECON-36)

หัวเรื่อง:การออกแบบโปรแกรมคัดไทยบนแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน

Img

Researcher

ดร. สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Image and Video Processing, Computer Vision, Biometrics

Resume

Img

Researcher

ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมสื่อสารและโทรคมนาคม

Resume