Search Result of "การคัดเลือกแม่ไม้"

About 18 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

นำเสนอผลงานดีเด่นภาคบรรยาย (2017)

ผลงาน:แหล่งพันธุกรรมของกลุ่มชนิดรักใหญ่ เพื่อการคัดเลือกแม่ไม้พันธุ์ดีในการผลิตยางรักของไทย

นักวิจัย: Imgสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgแก้วนภา กิตติบรรพชา

Doner:กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวืป่าและพันธุ์พืช การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2560

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:การคัดเลือกแม่ไม้และสร้างฐานพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ไม้จันทร์ทองเทศที่ปลูกบนที่สูง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไม้เทพเทโร (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางยุพา ปานแก้ว, Imgดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, Imgนางวีระศรี เมฆตรง, Imgนางวารุณี ธนะแพสย์, Imgดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, Imgนายชัยพร สามพุ่มพวง, Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย, Imgนางสาววิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, Imgนางสาวประภัสสร รักถาวร, Imgนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, Imgดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, Imgนายยุทธนา บรรจง, Imgดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, Imgดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, Imgดร.พรพรรณ สิระมนต์, Imgดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, อาจารย์, Imgนางสาวนิธิวดี วงษ์เจริญ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า (Forest Tree Improvement), วนวัฒนวิทยา (Silviculture), เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)

Resume

Img

Researcher

ดร. สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า , สรีรวิทยาไม้ยืนต้น , การหมุนเวียนคาร์บอนในระบบนิเวศป่าไม้

Resume