Search Result of "การคัดเลือกพันธุ์อ้อย"

About 58 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การทดสอบและคัดเลือกพันธุ์อ้อยในสภาพพื้นที่ภาคกลางตอนบน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสกล ฉายศรี

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img

งานวิจัย

เทคนิคเพื่อใช้ในการคัดเลือกพันธุ์อ้อยต้านทานโรคใบขาว (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริพร ดอนเหนือ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img
123