Search Result of "การคัดเลือก"

About 1676 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของเชื้อราสนิมข้าวโพดและการคัดเลือกพันธุ์ต้านทานโรคราสนิม (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินตนา อันอาตม์งาม, อาจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การคัดเลือกรวมเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำมันในประชากรข้าวโพด (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img
Img

งานวิจัย

การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการบำบัดไขมันในถังดักไขมัน (2009)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประภา โซ๊ะสลาม, อาจารย์, Imgรศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img
Img

งานวิจัย

การคัดเลือกชนิดแบคทีเรียเพื่อช่วยเร่งปฏิกิริยาในการหมักปลาร้า (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางมัทนา แสงจินดาวงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริท แมน เอ โปรสเซนฟูดส์ จำกัด

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

12345678910...