Search Result of "การคัดกรอง"

About 156 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบคัดกรองแผ่นป้ายทะเบียนปลอมแบบอัตโนมัติ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สโรช บุญศิริพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

นวัตกรรมเครื่องมือคัดกรองผลิตภัณฑ์ไล่ยุงอัจฉริยะ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวรุ่งอรุณ ทิศกระโทก, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การคัดกรองความพร้อมผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลการวิจัยที่มีการเชื่อมโยงกับสารสนเทศของประเทศ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวมาลี สกุลนิยมพร, Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวทิสยา ทิศเสถียร, Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นภาพร เปี่ยมสง่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวศุภิสรา เกียรติสันติสุข, Imgดร.นราภรณ์ เภาประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgน.ส.นลินา พิศาลบุตร, Imgผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ, Imgรศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล, Imgรศ.ยืน ภู่วรวรรณ, Imgศ.นายแพทย์ยง ภู้วรวรรณ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678