Search Result of "การคัดกรอง"

About 161 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบคัดกรองแผ่นป้ายทะเบียนปลอมแบบอัตโนมัติ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สโรช บุญศิริพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การคัดกรองความพร้อมผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลการวิจัยที่มีการเชื่อมโยงกับสารสนเทศของประเทศ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวมาลี สกุลนิยมพร, Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวทิสยา ทิศเสถียร, Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นภาพร เปี่ยมสง่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวศุภิสรา เกียรติสันติสุข, Imgดร.นราภรณ์ เภาประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgน.ส.นลินา พิศาลบุตร, Imgผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ, Imgรศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล, Imgรศ.ยืน ภู่วรวรรณ, Imgศ.นายแพทย์ยง ภู้วรวรรณ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการการศึกษาการตอบสนองทางซีโรโลยีต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในแมวและการคัดเลือกชนิดแอนติเจน ที่มีประสิทธิภาพในการใช้ตรวจคัดกรองการติดเชื้อด้วยวิธีการทางซีโรโลยีในแมว เพื่อเตรียมความพร้อมตั้งรับความเป็นไปได้ในการรั่วไหลการติดเชื้อจากคนสู่สัตว์เลี้ยงและสัตว์สู่คน (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งเรือง ยอดชีวัน, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัลยา ผ่องแผ้ว, อาจารย์, Imgดร.จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล, Imgผศ.ดร.พจนีย์ ศรีมาโนชญ์, Imgผศ.อรฤดี ขันติสิทธิพร

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

นวัตกรรมเครื่องมือคัดกรองผลิตภัณฑ์ไล่ยุงอัจฉริยะ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวรุ่งอรุณ ทิศกระโทก, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
123456789