Search Result of "การควบรวมกิจการ"

About 11 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของการควบรวมกิจการของสถาบันการเงินไทย: กรณีศึกษา การควบรวมกิจการระหว่างบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและธนาคารไทยธนาคาร จำกัด(มหาชน)

ผู้เขียน:Imgเนตริยา ฟองสินธุ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอริชัย รักธรรม, Imgนายองอาจ ปทะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารบุคคลแบบ AIC ของบริษัทควบรวมกิจการ ดีเอชแอลโกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้เขียน:Imgอรอนงค์ โฆสิตคุณ

ประธานกรรมการ:Imgนางพวงเพชร์ วัชรอยู่, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของพนักงาน ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ต่อการปฏิบัติงานหลังการควบรวมกิจการ กรณีศึกษา : พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงานเกขต 11

ผู้เขียน:Imgอุมาวดี วงศ์สมบูรณ์

ประธานกรรมการ:Imgนายอำนาจ ธีระวนิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

กรรมการวิชารอง:Imgนางศรีอรุณ เรศานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้มาตรการ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่มีผลต่อธนาคารพาณิชย์ กรณีศึกษา : การควบรวมกิจการระหว่างธนาคารแหลมทองกับธนาคารรัตนสิน

ผู้เขียน:Imgอาภาภรณ์ เพชรรักษรากุล

ประธานกรรมการ:Imgเจียมจิตร ชวากร

กรรมการวิชาเอก:Imgนางจันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวปนัดดา อินทร์พรหม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบจากการควบรวมกิจการธนาคารพาณิชย์ : กรณีศึกษา ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)

ผู้เขียน:Imgนิสา พโนรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgอริชัย รักธรรม

กรรมการวิชาเอก:Imgนางจันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50

หัวเรื่อง:แนวทางการดำเนินงานภายหลังการควบรวมและเข้าซื้อกิจการของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ภายหลังการควบรวมกิจการกับธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) ปี 2545 : ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานใหญ่

ผู้เขียน:ImgKittimaporn NILNIYOM

ประธานกรรมการ:Imgดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgไฉไล ศักดิวรพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการควบรวมกิจการของ บมจ.ธนาคาร กับ บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:ImgBanyat SILAWACHARAPOL

ประธานกรรมการ:Imgนางศรีอรุณ เรศานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดุษณีย์ ส่องเมือง

กรรมการวิชารอง:Imgนางวิมล รอดเพ็ชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาองค์กร, การควบรวมกิจการ

Resume

Img

Researcher

นาง หฤทัย นำประเสริฐชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการ , การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

Resume