Search Result of "การควบคุมโรค"

About 816 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การควบคุมโรคแง่งเน่าของขิงโดยชีววิธี (2005)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Fuengfah Chantaniyom,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:ห้องปฏิบัติการควบคุมโรคพืชโดยชีวภาพ

หัวเรื่อง:การผลิตขยายและการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ควบคุมโรคพืช

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักโรคอุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคบรูเซลโลสิสภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว จังหวัดชลบุรี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ

หัวเรื่อง:การประเมินนโยบายการป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวงชนของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ, อาจารย์

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาและวิจัยการควบคุมโรค PRRS และ PED ในฟาร์มสุกร (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, Imgนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, Imgดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสุธี รัตนภิรมย์, Imgนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, Imgนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, Imgนายณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, Imgนางจุฑาพันธ์ บัวเรือง, Imgนางสาวกุสิสรา สุขีวงศ์, Imgนางสาวเบ็ญจวรรณ แสนทรัพย์สิริ, Imgนางสาววาสนา สีสองห้อง

แหล่งทุน:บริษัท ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...